logo van de schutterij

Schutterij

Sint Thomas van Aquino

vaandel van de schutterij

 

zilverplaat

 

 

Vrienden van

Sint Thomas van Aquino

 

Blerick, december 2009.

  

Het was in de herfst van 1986 dat een aantal Blerickenaren en ook geïnteresseerde Venlonaren een bericht ontvingen van onze Vriend Frans Wolters.

De uitnodiging vermeldde dat het ging over cultuurhistorische belangen voor Blerick.

Wij waren verzameld in het Raodhoes op een zaterdagmiddag.

Een twintigtal “Vrienden” had gevolg gegeven aan de oproep van Frans, onder andere ook de kersvers benoemde pastoor Bronneberg.

 

In zijn inleiding vertelde Frans dat het ging over de Blerickse Schutterij “Sint Thomas van Aquino”.

Frans had met enkele Vrienden het OLS bezocht en had daar de Schutterij voorbij zien trekken in de optocht.

Zijn letterlijke woorden waren; “ ik schaamde mij ervoor dat ik Blerickenaar was op dat moment.”

De Schutterij kwam daar voorbij in een deplorabele toestand, qua kleding en gedrag.

De discussie ging deze middag vooral over de vorm waarin de Schutterij verder moest bestaan.

Diverse scenario’s zijn de revue gepasseerd en uiteindelijk werd besloten, met de groep die daar toen aanwezig was, een Vriendengroep op te richten die diensten zou kunnen aanbieden aan de Schutterij.

Tevens werd er nagedacht over een voorzitter met hart voor de zaak, die mogelijk de Schutterij van binnen uit zou kunnen hervormen.

Deze werd gevonden in de persoon van Riet Fleuren, een rasbetuurder met veel ervaring.

Zij zei ja tegen deze uitdaging en het zal geen verbazing wekken dat dit natuurlijk een redelijke storm veroorzaakte binnen het mannenbolwerk dat de Schutterswereld toen nog was.

 

Anderzijds kwam er het voorstel om deze Vrienden van de Schutterij te laten functioneren vanuit de nog steeds bestaande “Broederschap van Sint Antonius”.  Deze broederschap bestond volgens een gevonden document al op 16 juli 1461 en recent onderzoek heeft zelfs aangetoond dat er al in 1400 melding werd gemaakt van het bestaan van de Antoniusbroederschap.

Het was natuurlijk een perfecte aanleiding om deze al meer dan 600 jaar oude vereniging weer nieuw leven in te blazen.

Er werd door notaris Leo David een akte opgesteld, waarin Frans Wolters,  André van Enckevort, en Wim Verbeeten werden benoemd als provisoren, broedermeesters, van deze Broederschap. Deze “heroprichting” vond plaats op 17 januari 1987.

 

De eerste jaren heeft de Broederschap nog wel hand- en spandiensten verricht voor de Schutterij, vooral toen er op de locatie “ Achterst Kockerse “ schietwedstrijden voor verenigingen werden georganiseerd.

Na enkele jaren stond de Schutterij weer goed op eigen benen en hadden ze de assistentie van de Vrienden niet meer nodig.

 

De activiteiten van de Vrienden bestaan uit het houden van de jaarlijkse vergadering en de “Teeravond” welke druk worden bezocht; hier wordt bekeken wat wij nog voor de Schutterij kunnen betekenen.

Zo werd er een nieuwe buks gekocht, werd een bijdrage geleverd in de kosten voor een nieuw vaandel en er zijn dank zij onze bijdrage nieuwe uniformen gekomen; allemaal in goede samenwerking met de Schutterij.

Natuurlijk wordt er ook op de Koningsvogel geschoten op Pinksterzaterdag, vroeger deden de Vrienden dat na de Schutters, de laatste jaren wordt er gelijktijdig geschoten vanaf twee bomen en dat is wel zo gezellig.

Tevens is er de laatste jaren een oude traditie in ere hersteld, op 17 januari, of de zondag zo dicht mogelijk in de buurt, wordt ter ere van de patroonheilige van het Gilde, “Sint Antonius Abt” in de volksmond ook wel genoemd “Sint Tunnis met ’t verke”, de Gilde- of Schuttersmis opgedragen in de Blerickse Antoniuskerk. Daar worden dan ook de overleden Vrienden en Schutters herdacht.

Hierbij zijn de Schutters aanwezig; uiteraard in uniform en met vliegend vaandel. Naderhand gezellig samenzijn in ‘t Raodhoes.

 

André van Enckevort is ons helaas op 3 maart 2003 ontvallen, zodat zijn functie secretaris-penningmeester vacant kwam. Hiervoor werd Jacq Grubben (Dörp) gevraagd.

 

Op de teeravond van 2004 heeft Frans Wolters zijn functie overgedragen aan Henk van Alderwegen, omdat Frans waarnemend wethouder van Venlo zou worden en deze twee functies niet kon combineren.

Helaas heeft Frans, Henk niet meer echt kunnen inwerken, want in februari 2005 overleed Frans erg onverwacht.

In januari 2007 nam Jos Geusens het penningmeesterschap over.

De teeravond van 2007 is niet doorgegaan en in april 2008 is er een tussentijdse vergadering geweest, waarin Theo van Asten het roer heeft overgenomen van Henk van Alderwegen.

In deze vergadering werd Wim Verbeeten benoemd tot erevriend van de Broederschap vanwege zijn 20-jarig betsuurslidmaatschap.

Nu waren er weer 3 provisoren: Theo van Asten, voorzitter   Jacq Grubben (Dörp), secretaris en Jos Geusens penningmeester

Op de volgende Teeravond zijn Frans Wolters (postuum) en André van Enckevort (postuum)  benoemd tot EreVriend.

 

Blerick, december 2009

 

Theo van Asten, voorzitter.

 

 

Vrienden van

Koningen Vrienden

Teeravond 2011